ประวัติความเป็นมาสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล เพื่อเป็นแหล่งช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2522 ซึ่งการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้เติบโตเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน โดยยึดมั่นอุดมการณ์การบริหารงานเพื่อและโดยสมาชิกทุกคน และมุ่งรักษาผลประโยชน์และผลกำไรของสมาชิกทุกคนเป็นหลักตลอดมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ สหกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามอุดมการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิก ให้ดีขึ้น

พันธกิจ

1 พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล

2 ยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกภายใต้การรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและส่วนรวมเป็นสำคัญ

3เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือสมาชิกและสร้างสัมพันธภาพกับเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตรอื่นๆ

บุคลากร

  • คณะกรรมการดำเนินการ President: นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์  ประธานกรรมการ

    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช ประกอบไปด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราชจำนวน 15 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
  • ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ Manager: น.ส.ลลนา อินทราลักษณ์ ผู้จัดการสหกรณ์

    คณะทำงานประกอบไปด้วย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จำนวน 4 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
  • โครงสร้างองค์กร มีรายละเอียดดังนี้ Cooperative Structure

ภาพกิจกรรม