สวัสดิการสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จะได้รับสวัสดิการดังนี้

 • เงินทุนการศึกษา

  สหกรณ์ฯ สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ มีรายละเอียดดังนี้
 • เงินฌาปนกิจศพ

  สหกรณ์ฯ มีเงินช่วยเหลือสำหรับการฌาปนกิจศพสำหรับบิดา-มารดาของสมาชิก สมาขิก คู่สมรมของสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้
 • เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ

  สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้บ้าน น้ำท่วม ฯลฯ ทางสหกรณ์ฯ มีเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้
 • บำเหน็จสมาชิก

  สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จนเกษียณราชการหรือขอลาออกราชการ จะได้รับสวัสดิการบำเหน็จ มีรายละเอียดดังนี้