Member

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 2. เป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 3. เป็นข้าราชการพลเรือนในรพ.พุทธชินราช
  หรือ เป็นลูกจ้างรับเงินเดือนประจำ
  หรือ เป็นพนักงาน รพ. พุทธชินราช
  หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ สังกัด รพ. พุทธชินราช
  หรือ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ. พุทธชินราช จำกัด
 4. เป็นผู้มีลักษณะดีมีความรับผิดชอบ
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

 

download application form

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสองประเภท ได้แก่

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของโรงพยาบาลพุทธชินราช และ วิทยาลัยพยาบาล  
 2. สมาชิกสมทบ  ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานของโรงพยาบาลพุทธชินราช

สมาชิกสามัญ
 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่กำหนดไว้  สามารถยื่นได้ตั้งแต่ 1 – 15 ของทุกเดือน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )  จำนวน 2 ฉบับ
 5. สลิปเงินเดือนที่รับปัจจุบัน ( เอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองว่าหักเงินเดือนได้จริง)
 6. สำเนาสมุดธนาคารหน้าที่มีชื่อบัญชี    เลขที่บัญชี และสาขาของธนาคาร
  ธนาคาร กรุงไทย
  ธนาคาร ธนชาต
 7. เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ. ที่     จ่ายในเดือนที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิก)

**********   เอกสารทุกอย่าง ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย************

สมาชิกสมทบ
 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่กำหนดไว้ สามารถยื่นได้ตั้งแต่ 1 – 15 ของทุกเดือน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )  จำนวน 2 ฉบับ
 5. สลิปเงินเดือนที่รับปัจจุบัน ( ถ่ายเอกสารแล้วให้การเงินเซ็นรับรองว่าหักเงินเดือนได้จริง)
 6. สำเนาสมุดธนาคารหน้าที่มีชื่อบัญชี    เลขที่บัญชี และสาขาของธนาคาร
  • 6.1 ธนาคาร กรุงไทย
   6.2 ธนาคาร ธนชาต
 7. เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ. ที่     จ่ายในเดือนที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิก)
 8. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
 9. หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

**********   เอกสารทุกอย่าง ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย************

download resignation form
การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในผู้กู้และผู้ค้ำประกัน สามารถลาออกโดยแสดงความจำนงค์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ


การให้ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยเหตุดังนี้

 1. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือถือหุ้นครั้งแรก
 2. ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนสองงวดติดกัน
 3. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้
 4. ค้างส่งงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสองคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง
 5. ไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนเองแก่สหกรณ์   เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่แล้ว
 6. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ มติของสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือพฤติกรรมใดๆอันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ