บริการของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช เปิดให้บริการทั้งด้านเงินฝาก และบริการด้านสินเชื่อ โดยยึดมั่นในการช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านการเงินของสมาชิกเป็นหลัก

บริการสินเชื่อ

บริการให้เงินกู้แก่สมาชิก

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  • สมาชิกสามัญ
  • สมาชิกสมทบ

เงินกู้สามัญ

  • สมาชิกสามัญ
  • สมาชิกสมทบ

เงินกู้พิเศษ

  • สมาชิกสามัญ
  • สมาชิกสมทบ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้/ตารางชำระหนี้

 

บริการสินเชื่อ

บริการเงินฝาก

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

 

บริการเงินฝาก

พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสหกรณ์ฯ

 

ระเบียบสหกรณ์ต่างๆ