Home
Webmail
 
 
เลือกเดือน
 

- กุมภาพันธ์ 2563
-
มกราคม 2563


ค้นหา
- 3648
- 2563
- 2562
- 2561
- 2560
- 2559
- 2558
- 2557
- 2556
- 2555
- 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
วันที่ รายการ เปิด
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระบอกฉีดยา จำนวน 3 รายการ [2]
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Single-Piece จำนวน 660 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,650,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [5]
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจภายในข้อ (Arthroscopy) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [9]
19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ:เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน จำนวน ๑ งาน [9]
18 กุมภาพันธ์ 2563 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10]
17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ:เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๓๔๔,๘๒๖ กิโลกรัม/ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [8]
17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ:ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [5]
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [13]
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12]
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [13]
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8]
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [5]
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [36]
3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ:ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [9]