Home
Webmail
 
 
เลือกเดือน
 

- มิถุนายน 2562
-
พฤษภาคม 2562
-
เมษายน 2562
-
มีนาคม 2562
-
กุมภาพันธ์ 2562
-
มกราคม 2562


ค้นหา
- 2562
- 2561
- 2560
- 2559
- 2558
- 2557
- 2556
- 2555
- 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
วันที่ รายการ เปิด
24 มิถุนายน 2562 ประกาศแผนเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง [1]
19 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ VRF พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [5]
18 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการซักและซ่อมแซมผ้าห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม [9]
18 มิถุนายน 2562 ร่างประกาศพร้อมเอกสาร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักและซ่อมแซมผ้าห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ครั้งที่ ๒ ในวงเงิน ๑๐,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ [8]
17 มิถุนายน 2562 ประกาศเช่าระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านการแพทย์ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ [4]
17 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลางประกาศเช่าระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านการแพทย์ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ [4]
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สาธารณสุข จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10]
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ อุปกรณ์ Network ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ในการควบคุมระบบความปลอดภัยบน Public Cloud จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8]
11 มิถุนายน 2562 ประกาศแผนเช่าระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านการแพทย์ด้วยหุ่นยนต์ฯ [21]
11 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลางเช่าระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านการแพทย์ด้วยหุ่นยนต์ [14]
7 มิถุนายน 2562 เหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์และเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๔ รายการ [21]
6 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ [16]
6 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดด้วยคลื่นความถี่สูง [16]
6 มิถุนายน 2562 ประกาศแผนเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยในด้วยหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร [16]
6 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลางกล้องส่องลำไส้ใหญ่ [18]
4 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16]