Home
Webmail
 
 
เลือกเดือน
 

- ตุลาคม 2563
-
กันยายน 2563
-
สิงหาคม 2563
-
กรกฏาคม 2563
-
มิถุนายน 2563
-
พฤษภาคม 2563
-
เมษายน 2563
-
มีนาคม 2563
-
กุมภาพันธ์ 2563
-
มกราคม 2563


ค้นหา
- 3649
- 2563
- 2562
- 2561
- 2560
- 2559
- 2558
- 2557
- 2556
- 2555
- 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
วันที่ รายการ เปิด
22 ตุลาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ยาจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5]
22 ตุลาคม 2563 ประกาศจังหวัดและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 115 เครื่อง ในวงเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [5]
19 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10]
19 ตุลาคม 2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน ๘ ห้อง ในวงเงิน ๑,๙๔๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) [4]
14 ตุลาคม 2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 115 เครื่อง วงเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลา 1 ปี [1]
12 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [7]
12 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [6]
9 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๙๒๐ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ในวงเงิน ๒๙,๔๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16]
8 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 997,500.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [9]
8 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งตำแหน่ง Mitral จำนวน 80 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,140,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [17]
8 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็ง หรือ กึ่งแข็ง ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 513,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [12]
8 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิดใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 783,750.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [11]
8 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [13]
7 ตุลาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน ๘ ห้อง ในวงเงิน ๑,๙๔๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) [3]
2 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22]