Home
Refer จังหวัด
Refer เขต
ข่าว รพศ./รพท.
Webmail
Guestbook
Webboard
 
 
ผู้บริหาร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  

นายแพทย์ศิวฤทธิ์  รัศมีจันทร์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ประวัติ :
พ.ศ. 2523 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 10
พ.ศ. 2523 แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
พ.ศ. 2524 - 2526 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
พ.ศ. 2529 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 แพทย์ประจำกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
พ.ศ. 2532 - 2535 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
พ.ศ. 2535 - 2536 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2536 – 2538 หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
พ.ศ. 2551 นายแพทย์ 10 วช. ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม
พ.ศ. 2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
พ.ศ. 2554 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2555 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
พ.ศ. 2556 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

 
ทำเนียบผู้บริหาร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  
 
ชื่อ - สกุล
ตั้งแต่
นายแพทย์เบนทูล บุญอิต
(1 มิถุนายน 2484 - 30 พฤศจิกายน 2501)
นายแพทย์ประเทือง สิงคาลวณิช
(1 ธันวาคม 2501 - 2 มกราคม 2505)
นายแพทย์นิพนธ์ สุวัฑฒนา
(14 มกราคม 2505 - 1 มีนาคม 2506 )
นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี
(15 พฤษภาคม 2506 - 24 มีนาคม 2512)
นายแพทย์อุดม สุวัจนานนท์ (รก.)
(11 พฤษภาคม 2512 - 30 กันยายน 2516)
นายแพทย์อัฐ เกตุสิงห์
(4 ธันวาคม 2516 - 31 พฤษภาคม 2522)
นายแพทย์ปัญญา สอนคม
(1 สิงหาคม 2522 - 1 กันยายน 2524)
นายแพทย์จิรศักดิ์ เนตราคม
(1 ตุลาคม 2524 - 1 กันยายน 2528)
นายแพทย์จรัล ใจแพทย์
(16 กันยายน 2528 - 30 กันยายน 2544)
นายแพทย์วิชิต บุญยวรรธนะ
(6 ธันวาคม 2544 - 30 กันยายน 2550)
นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน
(11 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2556)
นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 31 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร 055270300 :  webmaster@budhosp.go.th