logohosbg01
ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ือคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุยายน 2558 – วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ยื่ืนใบสมัครด้วยตัวเอง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น3 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ Download เอกสารแนบ

ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ือคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร