logohosbg01
ประกาศรายชื่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวั […]

ประกาศรายชื่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ี่ี่ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา