คลิกดูประกาศ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักรังสีการแพทย์ ต.นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต.นักกายภาพบำบัด ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และต.ผู้ช่วยทันตแพทย์