ประกาศรายชื่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวั […]

ประกาศรายชื่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ี่ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


ประกาศรายชื่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวั […]

ประกาศรายชื่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ี่ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ   เพิ่งได้รับการแก้ไข !