วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณธรรม นำสู่บริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ให้บริการสาธารณสุขครบทุกด้าน ให้การรักษาบริการได้ทุกระดับ ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพของประชาชน

ค่านิยม

คุณภาพ คุณธรรม มีส่วนร่วม

เข็มมุ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

ผู้ป่วยวิกฤติปลอดภัย เชื่อมต่อฉับไว ได้ข้อกำหนด