วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณธรรม นำสู่บริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ให้บริการสาธารณสุขครบทุกด้าน ให้การรักษาบริการได้ทุกระดับ ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพของประชาชน

ค่านิยม

คุณภาพ คุณธรรม มุ่งสู่บริการด้านสุขภาพ (Service Plan)

เข็มมุ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Clean Care Comfort)