การให้บริการผู้ป่วยใน


เวลาในการให้บริการสำหรับผู้ป่วยใน

วันจันทร์ – ศุกร์         เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา  12.00  –  20.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์      เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา  10.00  –  20.00 น.

วันหยุตนักขัตฤกษ์     เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา  10.00  –  20.00 น.

ตึกจักษุ โสต ศอ นาสิก
หอผู้ป่วยจักษุ
หอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก
พพร.
หอผู้ป่วย พพร.1
หอผู้ป่วย พพร.2
ตึกกันตบุตร
หอผู้ป่วย กันตบุตร
ตึก 50 ปี แม่และเด็ก
หอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม 1
หอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม 2
หอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม 3
หอผู้ป่วย เคมีบำบัด
หอผู้ป่วย นรีเวชกรรม
หอผู้ป่วย พิเศษสูติ – นรีเวชกรรม
หอผู้ป่วย สูติกรรมหลังคลอด
หอผู้ป่วย หนักกุมารฯ (เด็กโต)
หอผู้ป่วย หนักทารกแรกเกิด 1
หอผู้ป่วย หนักทารกแรกเกิด 2
หอผู้ป่วย ห้องคลอด
ตึกอายุรกรรม
หอผู้ป่วย Sub ICU
หอผู้ป่วย หนักอายรุกรรม 1
หอผู้ป่วย หนักอายรุกรรม 2
หอผู้ป่วย หนักอายรุกรรม 3
หอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 1
หอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 2
หอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 3
หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 1
หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 2
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU)
ตึกศัลยกรรม
หอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 1
หอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 2
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง 1
หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง 2
หอผู้ป่วย ศัลยกรรมอุบัติเหตุและทรวงอก
หอผู้ป่วย ออร์โธปิดิกส์ กระดูกชาย 1
หอผู้ป่วย ออร์โธปิดิกส์ กระดูกชาย 2
หอผู้ป่วย ออร์โธปิดิกส์ กระดูกหญิงและเด็ก
หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะชายและตกแต่ง