ทำเนียบผู้บริหาร


Director_2556
นายแพทย์ศิวฤทธิ์  รัศมีจันทร์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

พ.ศ. 2523 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 10

พ.ศ. 2523 แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

พ.ศ. 2524 – 2526 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

พ.ศ. 2529 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529 แพทย์ประจำกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

พ.ศ. 2532 – 2535 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

พ.ศ. 2535 – 2536 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พ.ศ. 2536 – 2538 หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

พ.ศ. 2551 นายแพทย์ 10 วช. ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม

พ.ศ. 2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

พ.ศ. 2554 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2555 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

พ.ศ. 2556 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก


ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 นายแพทย์เบนทูล บุญอิต 1 มิถุนายน 2484 ถึง 30 พฤศจิกายน 2501
2 นายแพทย์ประเทือง สิงคาลวณิช 1 ธันวาคม 2501 ถึง 2 มกราคม 2505
3 นายแพทย์นิพนธ์ สุวัฑฒนา 14 มกราคม 2505 ถึง 1 มีนาคม 2506
4 นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี 15 พฤษภาคม 2506 ถึง 24 มีนาคม 2512
5 นายแพทย์อุดม สุวัจนานนท์ 11 พฤษภาคม 2512 ถึง 30 กันยายน 2516
6 นายแพทย์อัฐ เกตุสิงห์ 4 ธันวาคม 2516 ถึง 31 พฤษภาคม 2522
7 นายแพทย์ปัญญา สอนคม 1 สิงหาคม 2522 ถึง 1 กันยายน 2524
8 นายแพทย์จิรศักดิ์ เนตราคม 1 ตุลาคม 2524 ถึง 1 กันยายน 2528
9 นายแพทย์จรัล ใจแพทย์ 1 พฤศจิกายน 2528 ถึง 30 กันยายน  2544
10 นายแพทย์วิชิต บุญยวรรธนะ 6 ธันวาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2550
11 นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน 16 พฤศจิกายน 2550 ถึง 30 กันยายน 2556
12 นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ 1 ตุลาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน