แพทย์เฉพาะทาง


ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง
1. กุมารเวชศาสตร์
2. กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
3. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
4. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
5. โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
6. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
7. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
8. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
9. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
10. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
11. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
12. จักษุวิทยา
13. จิตเวชศาสตร์
14. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
15. นิติเวชศาสตร์
16. พยาธิวิทยากายวิภาค
17. พยาธิวิทยาคลินิก
18. รังสีวิทยาทั่วไป
19. รังสีวินิจฉัย
20. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
21. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
22. วิสัญญีวิทยา
23. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่
24. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาการระงับปวด
25. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท
26. เวชศาสตร์ครอบครัว (ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน)
27. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
28. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
29. ศัลยศาสตร์
30. กุมารศัลยศาสตร์
31. ประสาทศัลยศาสตร์
32. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
33. ศัลยศาสตร์ทรวงอก
34. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
35. ออร์โธปิดิกส์
36. ออร์โธปิดิกส์ (มือ)
37. สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา
38. เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
39. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
40. อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
41. โสต ศอ นาสิกวิทยา
42. อายุรศาสตร์
43. ตจวิทยา
44. ประสาทวิทยา
45. อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
46. อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซัม
47. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
48. อายุรศาสตร์โรคไต
49. อายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
50. อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
51. อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
52. อายุรศาสตร์โรคเลือด
53. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
54. อายุรศาสตร์โภชนวิทยาคลินิก
55. อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
56. แขนงระบาดวิทยา
ทันตแพทย์เฉพาะทาง
1. ทันตกรรมทั่วไป
2. Super GP2
3. จัดฟัน
4. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
5. ปริทันต์วิทยา
6. วิทยาเอนโดดอนต์
7. ทันตกรรมประดิษฐ์
8. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซีลโลเฟเชียล
9. เวชศาสตร์ช่องปาก