เกียรติภูมิและความภูมิใจ


พ.ศ. 2543, 2547 ได้รับการรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานระดับทอง
พ.ศ. 2547 ผ่านการประเมินผลประทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ด้านบริหารจัดการ Private Public Mix
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขระดับดีมาก
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลที่ 2 ของการประกวด Diabetic Patient Care Team Award ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
8 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้รับเกียรติบัตรรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้รับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
23 มีนาคม พ.ศ. 2549 เปิด คลินิกยุติธรรม ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
มิถุนายน พ.ศ. 2549 เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 คลินิกนรีเวช ทุกวันจันทร์ เวลา 13:00 - 15:00 น.
21 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศหน่วยงานภาครัฐที่มีภาพลักษณ์การบริการดีเด่นแห่งปี 2549 จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2548, 2549 และ 2550
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขต พ.ศ. 2549 และ 2550
พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
พ.ศ. 2550 ได้รับการเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวัง HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
พ.ศ. 2550 ได้รับกิตติกรรมประกาศมีระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลร่วมกับสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเบาหวานประเภททีมของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย Sanofi-Aventis Distinguished Diabetes service Award 2007
พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองโรงพยาบาลเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพภายหลังการ      เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด (Verification Survey)
เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 จัดตั้งชมรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยในโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
22 มกราคม พ.ศ. 2550 เปิด “หน่วยรังสีรักษา” ณ อาคารรังสีรักษาและผ่าตัดชั้นใต้ดิน
16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลทีมการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานดีเด่น HA National Forum ครั้งที่ 8
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยภายในโรงพยาบาลในระดับดีมากจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
24 กันยายน พ.ศ. 2550 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกผ่านการประเมินระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ (กำหนด 3 ปี)
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมเบาหวานระดับหน่วยบริการปฐมภูมิและรางวัลชนะเลิศ    ทีมเบาหวานระดับสถานีอนามัย (Diabetic Patient Care Team Award ปี 2551) ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
16 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลทีมการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานดีเด่น HA National Forum ครั้งที่ 9
23 กันยายน พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลชมเชย “สถานที่ที่เป็นมิตรกับผู้พิการ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นแบบการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะอ้วนและโรคเรื้อรังจากภาวะอ้วนประจำปี 2551 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
17 มกราคม พ.ศ. 2552 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่นจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลประเภทโรงพยาบาลศูนย์ระดับทองแดงตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุขประจำปี 2551
10 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้รับประทานประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี (Re-accreditation) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
10 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลทีมการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานดีเด่น HA National Forum ครั้งที่ 10
11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ (ศูนย์สันติ) ในหน่วยบริการดีเด่นระดับเขต ปี 2553
15 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานดีเด่นระดับเครือข่าย (Diabetic Patient Care Team Award) ประจำปี 2553
18 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่นระดับเพชรประจำปี 2553
ได้รับกิตติกรรมประกาศปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด (9 มีนาคม 2554-8 มีนาคม 2557)
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลที่ 2 สถานพยาบาลในดวงใจประจำปี 2554 ประเภทสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 100,000 คน จากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเยี่ยมเรื่อง ”การประเมินผลการจัดการความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เครือข่ายบริการดีเด่นประจำปี 2554 ”เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการดีเด่นและรางวัลการดำเนินงานผู้สูงอายุ
ดีเด่นจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกในงานประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษเวชศาสตร์ครอบครัว
พ.ศ. 2555ได้รับรางวัล “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จัดการสุขภาพดีวิถีไทยดีเยี่ยม” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2555 รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นเรื่อง “เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด” จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13 มกราคม พ.ศ. 2555 ผ่านการรับรองคุณภาพซ้ำโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว “ระดับทอง”
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โล่เกียรติคุณสถานบริการสาธารณสุขดีเด่นด้านต้นแบบมาตรฐานงานสุขศึกษาและใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาต่อเนื่อง (Re-accreditation)
10 เมษายน พ.ศ. 2555 ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี (Re-accreditation) ซ้ำครั้งที่ 2
15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 โดย สภาเทคนิคการแพทย์
29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี 2555 จากสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 17
10 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้รับโล่รางวัลองค์กรภาครัฐผู้ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมด้วยจิตบริการยอดเยี่ยม “Service Mind of the Year” จากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง “ผลการพัฒนาการดำเนินงานดีเด่น/ดีเยี่ยมภาคเหนือ ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป”
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผ่านกระบวนการประเมินการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรมในโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality Dental Clinic) จากทันตแพทยสภา
18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น (เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม “การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลประเภทเครือข่าย” จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11 มีนาคม พ.ศ. 2556 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น ระดับทอง ประจำปี 2556” จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ระดับเพชร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในการนำเสนอผลงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 14th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย


กิจกรรมเด่น/การพัฒนาคุณภาพที่ได้ดำเนินการในปี 2556

		1. วันที่ 11 มีนาคม 2556ได้รับรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่นระดับทองจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ณ อาคารเฉลิมพระบารมี กรุงเทพมหานครฯ ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท

		2. วันที่ 13 มีนาคม 2556 นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนทได้นำเสนอผลงานเรื่อง “เหล้าและบุหรี่เราจะเอาชนะ” ในงานประชุม HA ครั้งที่ 14 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

		3. วันที่ 11 มีนาคม 2556 รางวัล The Tobacco Voice รางวัลที่ 2 เรื่องประสบการณ์คนทำงานบุหรี่ ในการประชุมเครือข่ายคลินิกฟ้าใส กรุงเทพมหานครฯ

		4. บทความ “โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกปลอดบุหรี่” ได้รับคัดเลือกลงในหนังสืออนุสรณ์ 72 ปี    โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

		5. วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เรื่อง “แนวทางการบำบัดบุหรี่จังหวัดพิษณุโลก” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในการประชุม TQM ณโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ