หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : ผู้ป่วยนอก    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
ห้องช่าง OPD ใต้ดิน 15011 2246
ห้องเวรรถ EMS. ใต้ดิน 15012 2060
เวชระเบียนและสถิติ ผู้ป่วยนอก (ห้องบัตร) ใต้ดิน 15013 2124
ห้องบัตรใต้ดิน (ห้องบัตร) ใต้ดิน 15014 4307
ห้องเก็บ_chart ใต้ดิน 15015 2128
ห้องตรวจไข้หวัดนก / แจกบัตรตรวจ 1 15105 1580
ประชาสัมพันธ์ 1 15104 2055
ประชาสัมพันธ์ 1 15101 2056
ศูนย์แปล ER 1 15102 1735
ศูนย์เปล 1 15103 1737
ศูนย์โทรศัพท์ OPD 1 15106
ศูนย์โทรศัพท์ OPD 1 15107
ศูนย์โทรศัพท์ OPD 1 15108 191
โทรสาร 1 15109 2057
ศูนย์วิทยุ 1 15110 2058
ศูนย์สันติ (ผู้ตรวจการนอกเวลา) 1 15111 4224
หัวหน้าห้องบัตร 1 15112 4306
ห้องบัตรตึกผู้ป่วยนอก 1 15113 2164
ห้องรับผู้ป่วยนอน ร.พ. 1 15114 1724
ห้องบัตรจ่ายตรง 1 15115 4304
เวชระเบียนและสถิติ ผู้ป่วยใน (โทรสาร) 1 15116 2125
การเงินชั้น 1 1 15117 2032
คลังยาห้องจ่ายยา ตึกผู้ป่วยนอก 1 15118 2249
ห้องจ่ายยา ตึกผู้ป่วยนอก 1 15119 2252
ห้องจ่ายยา ตึกผู้ป่วยนอก 1 15120 2256
ห้องจ่ายยา ตึกผู้ป่วยนอก 1 15121 2282
กลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวช 1 15122 1730
ห้องแพทย์เวร 1 15123 1731
ห้องพักแพทย์ 1 15124 4133
ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 15125 1732
ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 15126
หอผู้ป่วยทั่วไป 1 15127 1734
หอผู้ป่วยทั่วไป 1 15128
ห้องหัวหน้าฉุกเฉิน 1 15129 1738
หัวหน้าห้อง ER OPD 1 15130 1768
ศูนย์สั่งการชินราช 1 15131 1769
โทรสาร 1 15132
สังคมสงเคราะห์ 1 ย้ายไปพิษณุไมตรี 27101-2
สังคมสงเคราะห์ 1 ย้ายไปพิษณุไมตรี
ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย 1 ย้ายไป 14109-14110
ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย (โทรสาร) 1 ย้ายไป 14109-14110
ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย 1 ย้ายไป 14109-14110
ศูนย์ประกันฯ (ตรวจสิทธิ์ UC) 1 15138 1701
ศูนย์ประกันฯ (ตรวจสิทธิ์ UC) 1 15139 4041
ศูนย์ประกันฯ (หัวหน้างาน) 1 15140 2304
ศูนย์ประกันฯ (ตรวจสิทธิ์พรบ.) 1 15141
ศูนย์ประกันฯ (ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม) 1 15142
จำหน่ายพัสดุการแพทย์ 1 15143 2073
ห้องตรวจนอกเวลา 1 15144 1715
ห้องฉีดยา ทำแผล 1 15145 1713
ชันสูตร OPD 1 15146 2207
ห้องเจาะเลือด 1 15147 2210
ปรึกษาสุขภาพ 2 15201 1716
ปรึกษาสุขภาพ 2 15202 1722
ห้องหัวหน้างานผู้ป่วยนอก 2 15203 1705
ห้องหัวหน้างานผู้ป่วยนอก 2 15204 1725
ห้องสวัสดิการ / การเงิน 2 15205 2033
ห้องจ่ายยากุมาร ศัลยกรรม 2 15206 2053
ห้องจ่ายยากุมาร ศัลยกรรม 2 15207
ห้องจ่ายยากุมาร ศัลยกรรม 2 15208
ศูนย์เบาหวาน 2 15228 ย้ายใหม่
ห้องตรวจอายุรกรรม 2 15210 1709
ห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 2 2 15211 1712
ห้องตรวจอายุรกรรม 2 15212 1760
ห้องตรวจอายุรกรรม (รับผู้ป่วยนอน รพ.) 2 15213 1761
ห้องตรวจอายุรกรรม 1 2 15214 1511
ห้องตรวจอายุรกรรม 2 2 15215 1512
ห้องตรวจอายุรกรรม 3 2 15216 1513
ห้องตรวจอายุรกรรม 4 2 15217 1514
ห้องตรวจอายุรกรรม 5 2 15218 1515
ห้องตรวจอายุรกรรม 6 2 15219 1516
ห้องตรวจอายุรกรรม 7 2 15220 1517
ห้องตรวจอายุรกรรม 8 2 15221 1518
ห้องตรวจอายุรกรรม 2 15222
ห้องตรวจอายุรกรรม 2 15223
ห้องตรวจอายุรกรรม 2 15224
ห้องตรวจอายุรกรรม 2 15225
ห้องตรวจคลื่นหัวใจ 2 15226 1708
ห้องตรวจคลื่นสมอง 2 15227
ห้องผ่าตัดเล็ก 2 15228 1733
ห้องผ่าตัดเล็ก 2 15229
ห้องตรวจศัลยกรรม 2 15230 1704
ห้องตรวจศัลยกรรม 2 15231 4702
ห้องตรวจศัลยกรรม 2 15232 1762
ห้องตรวจศัลยกรรม รับผู้ป่วยนอน ร.พ. 2 15233
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 1 2 15234
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 2 2 15235
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 3 2 15236
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 4 2 15237
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 5 2 15238
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 6 2 15239
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 7 2 15240
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 8 2 15241
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 9 2 15242
ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง 10 2 15243
ห้องตรวจกุมาร 2 15244 1763
ห้องตรวจกุมาร 2 15245 1703
ห้องตรวจกุมาร 2 15246
ห้องตรวจกุมาร 2 15247
ห้องตรวจกุมาร 2 15248
ห้องตรวจกุมาร 2 15249
ห้องตรวจกุมาร 2 15250
ห้องตรวจกุมาร (ห้องกระตุ้นพัฒนาการ) 2 15251
ห้องตรวจกุมาร (โต๊ะซักประวัติ) 2 15252
ห้องตรวจกระดูกและข้อ 3 15301 1706
ห้องตรวจกระดูกและข้อ (เฝือก) 3 15302 1764
ห้องตรวจกระดูกและข้อ 3 15303
ห้องตรวจกระดูกและข้อ 3 15304
หัวหน้าเวชสารสนเทศ 3 15305 4305
เวชระเบียนและสถิติ 3 15306 2123
เวชสารสนเทศ 3 15307 4301
เวชสารสนเทศ 3 15308
ห้องการเงิน 3 15309 4703
ห้องจ่ายยา 3 15310 4234
ห้องจ่ายยา 3 15311
ห้องจ่ายยา 3 15312
กลุ่มงานจักษุ 3 15313 1840
ศูนย์ดวงตา สภากาชาด เขต 9 3 15314 1842
ห้องตรวจตา 3 15315 1710
ห้องตรวจตา 3 15316 1718
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก (ห้องพักแพทย์) 3 15317 1850
ธุรการ โสต ศอ นาสิก 3 15318 4134
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 3 15319 1711
ห้องตรวจการได้ยิน 3 15320 4302
ห้องตรวจนรีเวชกรรม 3 15321 1702
ห้องตรวจนรีเวชกรรม 3 15322 1721
ห้องตรวจนรีเวชกรรม (หัตถการ) 3 15323
ห้องตรวจนรีเวชกรรม (หัตถการ) 3 15324
ห้องตรวจครรภ์ 3 15325 1707
ห้องตรวจครรภ์ 3 15326
ห้องตรวจครรภ์ 3 15327
ธุรการผู้ป่วยนอก 4 15401 1700
ธุรการผู้ป่วยนอก 4 15402 1720
ธุรการผู้ป่วยนอก 4 15403
ธุรการผู้ป่วยนอก 4 15404
กลุ่มงานทันตกรรม 4 15405 2180
ธุรการทันตกรรม 4 15406 2181
ห้องช่างทันตกรรม 4 15407 2182
ทันตกรรมศัลย์ 4 15408 2183
ทันตกรรมห้องคอมพิวเตอร์ 4 15409 2184
ทันตกรรมทำฟัน 4 15410 2185
ห้องพักแพทย์ 4 15411
ห้องซัพพลาย 4 15412
ประชาสัมพันธ์ทันตกรรม 4 15413
กลุ่มงานจิตเวช 4 15414 2190
ธุรการจิตเวช 4 15415 2191
ห้องแพทย์จิตเวช 4 15416
ห้องแพทย์จิตเวช 4 15417
ห้องแพทย์จิตเวช 4 15501
ศูนย์คุณภาพ 5 15502 2129
ศูนย์คุณภาพ 5 15503 4022
ศูนย์คุณภาพ (โทรสาร) 5 15504
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ย้ายไปอาคารสนับสนุน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ย้ายไปอาคารสนับสนุน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ย้ายไปอาคารสนับสนุน
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ย้ายไปอาคารสนับสนุน
ห้องประชุมพลับพลึง 5 15509 2006
งานจัดเลี้ยง 5 15510
งานพัฒนาบุคลากร (โทรสาร) 5 2127
ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบุคลากร 5 4121
แผนงานและโครงการ 5 15514 4321