หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : อำนวยการ    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
งานพัฒนาบุคลากร 4 20405 2120
ไปรษณีย์ 1 20100 2263
ธุรการกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 1 20105 2170
งานกายภาพบำบัดระบบกล้ามเนื้อ 1 20106 2171
งานกิจกรรมบำบัด 1 20107 2172
งานกายภาพบำบัดระบบประสาท 1 20108 4174
ห้องตรวจแพทย์ 1 20109 4175
ห้องพักแพทย์ 1 20110 4176
ห้องฝึกเด็ก 1 20111
ห้องนักกายภาพบำบัด 1 20112
ห้องนักกิจกรรมบำบัด 1 20113
ห้องเจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์ 2 20201 2173
ห้องเครื่องมือกายอุปกรณ์ 2 20202
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 2 20203 2271
โทรสาร 2 20204 2272
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ 2 20215 2264
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ 2 20216
สินเชื่อสหกรณ์ 2 20217 2267
สินเชื่อสหกรณ์ 2 20218
ผู้อำนวยการ 3 20300 2000
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 3 20301 2001
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 3 20302 2002
รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล 3 20303
เลขา 3 20304 2003 หน้าห้องผู้อำนวยการ
เลขา 3 20305 2004 หน้าห้องผู้อำนวยการ
เลขา 3 20306 หน้าห้องผู้อำนวยการ
โทรสาร 3 20307
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 3 20310 2010
งานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 3 20311 2011
งานฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 20312 2020
งานรับหนังสือ 3 20313
โทรสารฝ่ายบริหารทั่วไป 3 20314
งานบรรจุแต่งตั้ง 3 20315 2012
งานบรรจุแต่งตั้ง 3 20316 2016
งานลูกจ้าง 3 20317 2098
งานลูกจ้าง 3 20318
หัวหน้าฝ่ายการงานเจ้าหน้าที่ 3 20319
งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ 3 20320 2051
หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 3 20321 2054
โทรสารประชาสัมพันธ์ 3 20322
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 3 20323 2030
การบัญชีอำนวยการ 3 20324 2031
งานค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ 3 20325
มูลนิธิ ร.พ พุทธชินราช พิษณุโลก 3 20326
โทรสารบัญชี 3 20327
หัวหน้าการเงิน 3 20328 2005
รับ - จ่าย 3 20329 2049
งานเงินเดือน 3 20330
ค่ารักษาพยาบาล 3 20331
ธุรการฝ่ายการพยาบาล 3 20332 2140
ธุรการฝ่ายการพยาบาล 3 20333 2141
ธุรการฝ่ายการพยาบาล 3 20334 2142
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 3 20335 2143
ห้องประชุมประชาสัมพันธ์ 3 20336
ห้องประชุมผกา 3 20337
ธุรการฝ่ายสุขศึกษา 4 20401 2050
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 4 20402
ธุรการงานประเมิน 4 20403 2021
งานประเมินผลปฏิบัติงาน 4 20404
งานสแกนลายนิ้วมือ 4 20405
ห้องเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม 4 20406 2130
ธุรการเวชกรมสังคม 4 20407 2131
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 4 20408 2133
งานระบาด 4 20409
นิติกร 4 20410 2290
ห้องประชุมเบนทูล 4 20411
ศูนย์ประกันฯ (หัวหน้า) 2 20205 2300
ศูนย์ประกันฯ (Claim – UC ตจว.) 2 20206 2301
ศูนย์ประกันฯ (การเงิน/บัญชี) 2 20207 2302
ศูนย์ประกันฯ (ลงทะเบียน UC/ต่างด้าว) 2 20208
ศูนย์ประกันฯ (เลขา/ธุรการ) 2 20209 2303
ศูนย์ประกันฯ (ธุรการ) 2 20210
ศูนย์ประกันฯ (Claim – UC) 2 20211
ศูนย์ประกันฯ (Claim – ประกันสังคม) 2 20212
ศูนย์ประกันฯ (Claim – UCในจังหวัด) 2 20213
ศูนย์ประกันฯ (Claim พรบ.) 2 20214