หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : มหิดล    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 1 21101 4013
ห้องอาหารชมนาด ชั้น 1 1 21102 4014
ห้องพักวิทยากร ชั้น 2 2 21201 4015
โถงหน้าลิฟท์ 2 21202 4016
หน้าห้องสุพรรณิกา 2 21203 4017
เวชนิทรรศน์ 3 21301 2121
เวชนิทรรศน์ 3 21302 4018
ห้องเรียน 3 21303 4027
ห้องทำงานอาจารย์แพทย์ 3 21304 4029
ห้องหัวหน้าเวชนิทัศน์ 3 21305
ธุรการเวชนิทัศน์ 3 21306
ห้องสมุด 4 21401 2122
ห้องสมุด 4 21402 4044
ธุรการห้องสมุด 4 21403
โทรสารห้องสมุด 4 21404
ติดต่อสอบถามห้องสมุด 4 21405
ศูนย์ข้อมูลยา 5 21501 2251
ศูนย์ข้อมูลยา 5 21502 4020
หน้าห้องเรียน ชั้น 5 5 21503 4023
หน่วยวิจัย 5 21504 4026
ห้องเรียน 507 5 21601 4028
ประชาสัมพันธ์ 6 21602 4012
หน้าห้องผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ 6 21603 4010
งานผลิตสื่อ 6 21604 4011
ห้องทำงานนักวิชาการ ห้องที่ 2 6 21605 4024
ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ 6 21606 4025
ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ 6 21607 4030
งานแพทยศาสตร์ศึกษา 6 21608 4031
ห้องทำงานนักวิชาการศึกษา ห้องที่ 3 6 21609 4032
ธุรการศูนย์แพทย์ 6 21610 4033
ห้องทำงานนักวิชาการศึกษา ห้องที่ 1 6 21611 4034
ห้องการเงิน 6 21612 4035
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 6 21613 4036
งานแผน 6 21614
โทรสาร 6 21615