อาคาร หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
เรือนฟ้ามุ่ย ธุรการฟ้ามุ้ย 1 29179 2273
เรือนฟ้ามุ่ย ห้องฟ้ามุ้ย 1 1 29180
เรือนฟ้ามุ่ย ห้องฟ้ามุ้ย 2 1 29181