อาคาร หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่) ศูนย์รับส่งต่อ 1 14109-14110