สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช ถนนศรีธรรมไตรปิฏก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด เป็นประธานพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานประจำปี2564 โดยมี นายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ รองประธานกรรมการสหกรณ์เป็นตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 AUG 2022

ประกาศสหกรณ์เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

19 Jan 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2564

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

30 Dec 2020

แนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2564

แนวทางปปฎิบัติในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

03 Nov 2020

ประกาศรับสมัครกรรมการสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครกรรมการสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 และใบสมัคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

21 Aug 2020

ประกาศสหกรณ์เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการกู้ฉุกเฉิน

มติที่ประชุมฯ มีมติให้ปรับเพิ่มระยะเวลาการกู้ฉุกเฉินจากเดิมทุกวันที่ 1-15 ของทุกเดือน เป็นกู้ฉุกเฉินได้ทุกวันของทุกเดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

21 Aug 2020

ประกาศสหกรณ์เรื่อง การปรับเพิ่มยอดการกู้เงินสามัญ

มติที่ประชุมฯ มีมติให้ปปรับเพิ่มยอดการกู้เงินสามัญ เป็นกู้ได้สูงสุด 2,500,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 July 2020

ประกาศสหกรณ์เรื่อง การกำหนดการชำระหุ้นรายเดือน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เห็นสมควรปรับการชำระหุ้นรายเดือนจากเดิมสูงสุด 20,000 บาทเป็น 10,000 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 July 2020

ประกาศสหกรณ์เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัยพ์พิเศษใหม่จากเดิม 2.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.05 ต่อปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

4 June 2020

ประกาศสหกรณ์เรื่อง การให้ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและประเภทอุดหนุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและประเภทอุดหนุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

18 May 2020

ประกาศสหกรณ์เรื่อง ชี้แจงการลงทุนกับการบินไทย จำกัด(มหาชน)

ขอชี้แจงว่าสหกรณ์ฯ ไม่ได้ร่วมลงทุนกับการบินไทย จำกัด(มหาชน)แต่อย่างไร ขอให้สมาชิกได้มั่นใจว่าสหกรณ์ฯ ยังคงบริหารงานได้ดังเดิมและไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3 April 2020

ประกาศสหกรณ์เรื่อง ขอข้อมูลสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

แจ้งสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โปรดแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3 April 2020

ประกาศสหกรณ์เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และระงับการชำระเงินต้น

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลา 1 เดือน 1.พักชำระหนี้เงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ 2.ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน เดิม 6.50% เป็น 3.25% 3.ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เดิม 5.50% เป็น 2.75% อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

19 December 2019

ประกาศสหกรณ์เรื่อง ผลเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 44 ประจำปี 2563-2564

ผลเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 44 ประจำปี 2563-2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

18 March 2022

ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราชจำกัด รับมอบป้าย สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด เป็นประธานพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานประจำปี2564 โดยมี นายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ รองประธานกรรมการสหกรณ์เป็นตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ให้การต้อนรับ

ตลอดเวลา 30 ปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องจากสหกรณ์มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่า ช.ส.อ. เป็นองค์กรที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วยความมั่นคง ทันสมัย มีความหลากหลายแก่กระบวนการสหกรณ์ นอกจากนี้ ช.ส.อ. ยังเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิชาชีพสหกรณ์ โดยการจัดการศึกษาอบรมกรรมการดำเนินการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ก็เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ได้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในหมู่สหกรณ์สมาชิกมาโดยตลอด นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่วันนี้สหกรณ์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับ ช.ส.อ. อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้จะได้นำแนวทางต่างๆไปปรับใช้เพื่อทำให้สหกรณ์ได้มาตรฐานดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ดูภาพกิจกรรม

12 January 2020

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และพบปะสมาชิกฯ ณ สุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม

19 December 2019

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ประจำปี 2563

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ประจำปี 2563 ได้จัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ ทั้งหมด 7 ท่าน จากจำนวนผู้สมัครกรรมการสหกรณ์ฯ ทั้งสิ้น 16 ท่าน โดยในปีนี้ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเลือกตั้งและประมวลผล เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องด้วย ดูภาพกิจกรรม

22 September 2017

ภาพกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตและมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตและมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกประจำปี 2560 แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปและเงินสนับสนุนงานเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จำนวน 30,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ดูภาพกิจกรรม

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

15 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

6, 13-15 เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์

4, 16 พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันพืชมงคล (รอประกาศจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการ)

3 มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

13, 14, 15, 28, 29 กรกฎาคม

วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

13, 14, 24 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันปิยมหาราช

5, 12, 31 ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันสิ้นปี

บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด

สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และความคุมตามแนวทางประชาธิปไตย ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ได้เปิดบริการด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อสำหรับสมาชิก และด้านสินเชื่อให้แก่สหกรณ์อื่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสหกรณ์

รู้จักหลักการสหกรณ์ วัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง และโครงสร้างการบริหารสหกรณ์ฯ

ได้ที่นี่

ผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด จะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินสวัสดิการ เช่น เงินทุนการศึกษา เงินฌาปนกิจ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ บำเหน็จสมาชิก และสิทธิพิเศษตามกฎหมายอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด

นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์

ประธานกรรมการ

นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายแพทย์ดนัย สังข์ทรัพย์

เหรัญญิก

นางวีนัส กุลธำรง

เลขานุการ

นายแพทย์โตมร ทองศรี

กรรมการ

แพทย์หญิงหฤทยา กัสยานันท์

กรรมการ

นางสาวศิริพร วัฒนไพศาล

กรรมการ

นางศุภรัตน์ กอชัยศิริกุล

กรรมการ

นางสาวปัญญา เถื่อนด้วง

กรรมการ

นายวสันต์ สัสดีแพง

กรรมการ

นายมนูญ พูลทรัพย์

กรรมการ

นายมะหมุ๊ด ตักจิต

กรรมการ

นายณรงค์ อ่อนละมัย

กรรมการ

นางสาวจิณห์นิภา ประเสริฐจุติมณี

กรรมการ

นางสาวสุวรรณา ฤทธิ์แช่ม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผลการดำเนินงานสหกรณ์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ดาวน์โหลด

รายงานกิจการประจำปี

ดาวน์โหลด