รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 1
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 รอบที่ 1
>  ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 รอบที่ 1
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 1

Share Button