ผลการดำเนินงาน


รายการ   ปี 2555 ปี  2556 ปี  2557
จำนวนผู้รับบริการรายใหม่ของปี คน 125,298 206,569 228,112
จำนวนผู้ป่วยนอก ราย 703,822 755,934 830,563
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 2,461 2,643 2,904
จำนวนผู้ป่วยใน ราย 63,673 65,945 67,648
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 892 925 903
จำนวนเตียง 933 925 1,032
อัตราการครองเตียง 97.7 100.0 88.3
จำนวนวันอยู่ในโรงพยาบาล 326,772 337,698 329,491
จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 5.8 5.9 5.5
จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 60,055 61,013 63,154
อัตราการจำหน่ายผู้ป่วยต่อเตียง 17.7 18.1 16.8
ช่วงเวลาว่างของเตียง วัน 0.1 0 0.7
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วยจำหน่าย 1,000 คน) 45.04 44.8 43.9
อัตราส่วนผู้ป่วยนอก: ผู้ป่วยใน 11.05: 1 11.46: 1 12.28: 1
อัตราส่วนผู้ป่วยนอก-ในเวลา: นอกเวลาราชการ 4.7: 1 4.4: 1 4.7: 1
อัตราส่วนผู้ป่วยรับไว้-ในเวลา: นอกเวลาราชการ 1.03: 1 1.06: 1 1.001: 1
เตียงผู้ป่วยต่อแพทย์ 6.5: 1 5.9: 1 6.5: 1
เตียงผู้ป่วยต่อพยาบาล 1.4: 1 1.4: 1 1.5: 1
เตียงผู้ป่วยต่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 0.35: 1 0.36: 1 0.41: 1
การรับ-ส่งผู้ป่วยรักษาต่อ ราย
จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษา   49,535 47,552 51,019
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาต่อ รพ.ที่ศักยภาพสูงกว่า 1,907 1,922 1,719
การผ่าตัด ราย
ผ่าตัดใหญ่ 19,078 19,334 19,958
ผ่าตัดเล็ก 32,598 47,114 47,458
การคลอด ราย 4,543 4,116 4,251
คลอดปกติ 2,183 1,903 1,956
คลอดผิดปกติ 2,360 2,213 2,295