ทำเนียบผู้บริหาร


นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 นายแพทย์เบนทูล บุญอิต 1 มิถุนายน 2484 ถึง 30 พฤศจิกายน 2501
2 นายแพทย์ประเทือง สิงคาลวณิช 1 ธันวาคม 2501 ถึง 2 มกราคม 2505
3 นายแพทย์นิพนธ์ สุวัฑฒนา 14 มกราคม 2505 ถึง 1 มีนาคม 2506
4 นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี 15 พฤษภาคม 2506 ถึง 24 มีนาคม 2512
5 นายแพทย์อุดม สุวัจนานนท์ 11 พฤษภาคม 2512 ถึง 30 กันยายน 2516
6 นายแพทย์อัฐ เกตุสิงห์ 4 ธันวาคม 2516 ถึง 31 พฤษภาคม 2522
7 นายแพทย์ปัญญา สอนคม 1 สิงหาคม 2522 ถึง 1 กันยายน 2524
8 นายแพทย์จิรศักดิ์ เนตราคม 1 ตุลาคม 2524 ถึง 1 กันยายน 2528
9 นายแพทย์จรัล ใจแพทย์ 1 พฤศจิกายน 2528 ถึง 30 กันยายน  2544
10 นายแพทย์วิชิต บุญยวรรธนะ 6 ธันวาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2550
11 นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน 16 พฤศจิกายน 2550 ถึง 30 กันยายน 2556
12 นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2560
13 นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน