คณะกรรมการบริหาร


1. นายสุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก
2. นายวิสิทธิ์  เสถียรวันทนีย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์อาวุโส
3. นายอารีย์    เจษฎาญานเมธา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์  ลำดับที่ 1
4. นายโตมร  ทองศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์  ลำดับที่ 2
5. นายชาตรี  ป้อมเปิ้น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
6. นางสมพร  เจษฎาญาณเมธา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
7. นางอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก/ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิจัย
8. นายณรงค์  เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์
9. นางสาววาสนา    คำผิวมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านแผนงาน
10. นางนภวรรณ เจียรพีรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นายธนพงษ์  สันติอุดมชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหารสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
12. นางสาวพรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบุคลากร
13. นายดนัย  สังข์ทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกิจการพิเศษ
14. น.ส.น้ำทิพย์  อินทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
15. นายวันชัย  ตั้งอารมณ์มั่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหารความเสี่ยง
16. นางสาวพรพิศ    ตรีบุพชาติสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาสังคมจิตวิญญาณและครอบครัว
17. นางสาวอารีย์   ภูมิประเสริฐโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์
18. นายณัฐสิทธิ์   เจริญสันติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการ
19. นายนิธิพัฒน์   บุษบารติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ
34. นายวิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
20. นางวรรณา  อาจองค์ หัวหน้ากลุ่มงาน กุมารเวชกรรม
21. นางสาวอุดมลักษณ์  เจนพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงาน อายุรกรรม
22. นางสนทรา  ปิ่นอนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ศัลยกรรม
23. นายเกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร หัวหน้ากลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์
24. นายชาติชาย อาจองค์ หัวหน้ากลุ่มงาน สูติ-นรีเวชกรรม
25. นายเชาวกิจ  ศรีเมืองวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน เวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ
26. นายยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงาน จักษุวิทยา
27. นายอดิศร ศิริเจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก
28. นางสิริรัตน์ เจริญสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิสัญญีวิทยา
29. นายอรรณพ  นาคะปัท หัวหน้ากลุ่มงาน พยาธิวิทยากายวิภาค
30. นายเอนก สุภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
31. นายกันต์    ทองแถม ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานนิติเวช
32. นายขจร สุนทราภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ป่วยนอก
33. นางนภวรรณ เจียรพีรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน เภสัชกรรม
34. นายนิชา ยศวิไล ประธานองค์กรแพทย์
35. นายวิบูล อุทัยแสงสุข นายกสโมสรโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
36. นายชาญพัฒน์    มาประกอบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
37. นางสมทรง    เพ็ญญาไลย หัวหน้างานพัสดุการแพทย์
38. นายทรงเกียรติ     อุดมพรวัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดการความรู้